Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Πληροφόρηση για τη MiFID II

Η Οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II) έχει ενσωματωθεί στην Εθνική νομοθεσία με τον Νόμο 4514/2018 σε συνδυασμό με τις τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις και τις συμπληρωματικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα Ελλάδος.

Η MiFID II θέτει τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν οι Επιχειρήσεις Επενδύσεων και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή πραγματοποιούν επενδυτικές δραστηριότητες.

Μπορείτε να διαβάσετε το φύλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σχετικά με τον νόμο 4514/2018 – MIFID II στον ακόλουθο σύνδεσμο: MifiD II_4514-2018.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Σας κοινοποιούμε τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων. που διαπραγματεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.), όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του.

KID-PRIIPS – Βασικά Έγγραφα Πληροφοριών:

Απαιτείται πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω παράγωγα προϊόντα, ο επενδυτής να έχει διαβάσει και κατανοήσει το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του προϊόντος στο οποίο επιθυμεί να επενδύσει, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσει τη φύση, το ρίσκο, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές αυτών των προϊόντων και να τον βοηθήσει στη σύγκριση με άλλα προϊόντα.

Η εταιρεία μας θεωρεί ότι σε περίπτωση που, μετά και την παρούσα ανάρτηση – ενημέρωση, διαβιβάσετε εντολή επί των ανωτέρω παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τους κινδύνους που περιγράφονται στο Ε.Β.Π. του προϊόντος στο οποίο επενδύετε/αποκτάτε θέση.