Αγορά Παραγώγων
Διεθνείς Αγορές
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Το συνολικό κόστος που επιβαρύνει τον πελάτη συμπεριλαμβάνει τα εξής:

Τα έξοδα αυτά καθορίζονται από το ΧΑ και την ΕΧΑΕ.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ). Στις περιπτώσεις που ο πελάτης συνεργάζεται με την ΑΧΟΝ ΑΧΕ μέσω ΑΕΕΔ

Τα κόστη που καταβάλλει ο πελάτης κατά την εκτέλεση συναλλαγών επί παραγώγων αναλύονται ως εξής:

Η ΑΧΟΝ ΑΧΕ δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να καταρτίζουν αγοροπωλησίες στα εξής προϊόντα:

Η Εταιρεία στα πλαίσια της αγοροπωλησίας διεθνών μετοχών συνεργάζεται με διεθνείς εταιρίες για τη διαβίβαση εντολών σε ξένες αγορές.

Παροχές