ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Στην AXON Χρηματιστηριακή, η γκάμα των επενδυτικών υπηρεσιών μας περιλαμβάνει φυσικά και τοποθετήσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) είναι ομάδες περιουσίας οι οποίες αποτελούνται από μετρητά και κινητές αξίες των οποίων τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

Ο όρος «Κεφάλαιο» χαρακτηρίζει το σύνολο του ποσού που συγκεντρώνεται από τους επενδυτές, ενώ ο όρος «αμοιβαίο» περιγράφει το γεγονός ότι όλοι οι συνεισφέροντες (μεριδιούχοι) στη δημιουργία της περιουσίας αυτής μοιράζονται τα κέρδη και τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθένα σε αυτό. Τα Α/Κ είναι στην ουσία εταιρίες που μοναδική τους δραστηριότητα είναι να επενδύουν τα χρήματά τους με τη μορφή διαφοροποιημένου (diversified) χαρτοφυλακίου.

Όπως και στα υπόλοιπα επενδυτικά προϊόντα, οι επενδυτικοί σύμβουλοι της ΑΧΟΝ έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία και κατάρτιση ώστε να σας βοηθήσουν να επιλέξετε την καλύτερη επένδυση για τα χρήματα σας. Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορείτε να διαβάσετε στις παρακάτω ενότητες:

Τα Α/Κ ενδέχεται να αποκομίσουν χρηματικό όφελος από τις επενδύσεις σε τίτλους με δύο τρόπους:

 • Οι τίτλοι μπορεί να αποδίδουν μερίσματα ή τόκους στα Α/Κ.
 • Οι τιμές των τίτλων στην οργανωμένη αγορά αυξάνονται.

Τα Α/Κ μπορεί επίσης να χάνουν χρήματα και επομένως να πέφτει η αξία τους. Η τιμή αγοράς ή πώλησης των μεριδίων Α/Κ μία συγκεκριμένη ημέρα, εξαρτάται από την τιμή κλεισίματος των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποία υπολογίζεται από την εταιρία διαχείρισης κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας και ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Στην αγορά υπάρχει πλήθος κατηγοριών Α/Κ από διάφορους χρηματοοικονομικούς ομίλους. Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων είναι οι εξής :

 • A/K Διαχείρισης Διαθεσίμων: Επιτρέπουν στους ιδιώτες να επιτυγχάνουν αποδόσεις ανάλογες με αυτές που επιτυγχάνουν οι επαγγελματίες διαχειριστές, οι οποίοι επενδύουν σε μέσα χρηματαγορών (μέσα με ημερομηνία λήξης μικρότερη του ενός έτους). Αυτό γίνεται δυνατό με επένδυση σε προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα (commercial paper) και άλλα, στα οποία συνήθως δεν έχουν πρόσβαση οι ιδιώτες. Το εισόδημα κεφαλαιοποιείται αυτόματα, ώστε η καθαρή αξία της επένδυσης να αυξάνεται συνεχώς με ελάχιστο κίνδυνο απώλειας του επενδυμένου κεφαλαίου.
 • Α/Κ Ομολόγων: Επενδύουν σε κρατικά ομόλογα, ομόλογα διεθνών οργανισμών και ομόλογα επιχειρήσεων . Τα ομόλογα αυτά εκδίδονται σε διάφορες αγορές και νομίσματα και για διάφορες διάρκειες επιτυγχάνοντας διαφοροποίηση του κινδύνου. Τα συγκεκριμένα Α/Κ δίνουν τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων (επανεπενδύουν άμεσα σε ομόλογα τα χρήματα που εισπράττουν από τις πληρωμές των τόκων – κουπονιών), κάτι που δεν είναι εφικτό σε επίπεδο ιδιώτη-επενδυτή με τις απευθείας επενδύσεις σε ομόλογα.
 • Α/Κ Μετοχών: Επιτρέπουν διαφοροποίηση επενδύσεων μεταξύ διαφόρων χωρών, τομέων και επιχειρήσεων. Προσφέρεται μεγάλη ποικιλία μετοχικών Α/Κ με διάφορα χαρακτηριστικά αγορών και αντίστοιχου κινδύνου. Η καθαρή αξία των επενδύσεων μεταβάλλεται σύμφωνα με την αξία των μετοχών του Α/Κ. Τα Α/Κ δίνουν την επιλογή επανεπένδυσης ή απόδοσης μερισμάτων.
 • Μικτά Α/Κ: Αποτελούν συνδυασμό των παραπάνω.
 • Α/Κ Εσωτερικού: Περιλαμβάνουν όλες τις παραπάνω τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες με τον περιορισμό ότι όλες οι επενδύσεις αφορούν ελληνικούς / εγχώριους τίτλους.
 • Α/Κ Εξωτερικού Διεθνή: Περιλαμβάνουν όλες τις παραπάνω τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες με τον περιορισμό ότι όλες οι επενδύσεις αφορούν τίτλους που διαπραγματεύονται σε αγορές του εξωτερικού ή έχουν εκδοθεί από διεθνείς εκδότες.
 • Διαπραγματεύσιμα Α/Κ (ETFs): Τα μερίδια αυτών των Α/Κ διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές καθ’ολη τη διάρκεια της ημέρας. Τυπικά η διάρθρωση αυτής της κατηγορίας Α/Κ ακολουθεί κάποιον δείκτη μετοχών όπως S&P 500 ή Hang Seng ή ένα τομέα αγοράς (market sector) όπως η ενέργεια και η τεχνολογία ή εμπορεύματα όπως ο χρυσός και το πετρέλαιο.
 • Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Bond Funds): είναι αμοιβαία κεφάλαια δηλαδή σύνολο περιουσίας που αποτελείται από μετρητά και χρεόγραφα. Οι αποταμιευτές που τοποθετούν τα χρήματά τους σε αυτή την κατηγορία Α/Κ ουσιαστικά τα τοποθετούν σε ομόλογα, ομολογίες και άλλους τίτλους σταθερής απόδοσης και για τον λόγο αυτό έχουν τον μικρότερο επενδυτικό κίνδυνο.
 • Αμοιβαία Κεφάλαια σε εμπορεύματα (Commodity Funds): είναι αμοιβαία κεφάλαια εναλλακτικών μορφών επένδυσης. Η συγκεκριμένη κατηγορία Α/Κ δραστηριοποιείται στην αγορά εμπορευμάτων χρησιμοποιώντας παράγωγα προϊόντα τα οποία έχουν ως υποκείμενα μέσα εμπορεύματα ή δείκτες εμπορευμάτων, άρα η απόδοσή τους εξαρτάται από την πορεία των υποκείμενων μέσων .

Τα πλεονεκτήματα της επένδυσης σε μερίδια Α/Κ έναντι του παραδοσιακού τρόπου επένδυσης σε μεμονωμένους εισηγμένους τίτλους είναι:

 • η επαγγελματική διαχείριση
 • η μεγάλη επενδυτική διασπορά σε διεθνείς τίτλους και αγορές
 • η μικρότερη μεταβλητότητα των τιμών των μεριδίων σε σύγκριση με τη μεταβλητότητα των τιμών των εισηγμένων τίτλων, στους οποίους το Α/Κ επενδύει
 • η δυνατότητα που δίνεται και στους μικρούς επενδυτές να επενδύσουν σε μερίδια ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου
 • η καταλληλότητά του για όλους τους τύπους πελατών
 • η αυστηρή κυβερνητική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων
 • η πλήρης διαφάνεια

Αξιολόγηση κινδύνου σε Αμοιβαία Κεφάλαια

Ο κίνδυνος ενός αμοιβαίου κεφαλαίου εξαρτάται από τη σύνθεση του ενεργητικού του, την ακολουθούμενη επενδυτική στρατηγική και την ικανότητα του διαχειριστή να προβεί στις βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές. Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια δεν προσφέρει εγγυημένη απόδοση εξαιτίας των κινδύνων των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύει. Η συγκεκριμένη επένδυση ενέχει κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους ή ολόκληρης της αρχικής επένδυσης.

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό, ότι ο επενδυτικός κίνδυνος (μερική ή ολική απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου) είναι υψηλός στα Μετοχικά Α/Κ λόγω της επένδυσης σε κινητές αξίες (μετοχές). Μέσος κίνδυνος υπάρχει στα Μικτά Α/Κ, ενώ στις κατηγορίες των Ομολογιακών και Διαχείρισης Διαθεσίμων ο επενδυτικός κίνδυνος είναι χαμηλός ως ελάχιστος. Οι επενδυτές θα πρέπει να επιλέγουν προσεκτικά τα Α/Κ των οποίων τα μερίδια αγοράζουν ανάλογα με το επενδυτικό τους προφίλ .

Επένδυση σε προϊόντα εγγυημένου αρχικού κεφαλαίου

Επένδυση σε προϊόντα εγγυημένου αρχικού κεφαλαίου: είναι προϊόντα με βασικό τους χαρακτηριστικό ότι εγγυώνται το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης είτε στο σύνολό του ή σε ποσοστό που ορίζεται ρητά από τους όρους του προϊόντος, συνήθως από 90% και πάνω. Σε περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησης υπάρχει penalty το οποίο ορίζεται στους όρους του προϊόντος, συνήθως ένα μικρό ποσοστό του επενδυμένου κεφαλαίου). Η απόδοση αυτών των επενδύσεων δεν είναι εγγυημένη αλλά συνδέεται με την πορεία κάποιου επιλεγμένου χρηματιστηριακού μέσου ή συνδυασμό χρηματιστηριακών μέσων που ορίζονται ακριβώς στους όρους του προϊόντος.

Αξιολόγηση κινδύνου Επενδύσεων σε προϊόντα εγγυημένου αρχικού κεφαλαίου

Ο κίνδυνος που ενέχουν οι επενδύσεις σε προϊόντα εγγυημένου αρχικού κεφαλαίου είναι η πιθανότητα μη επίτευξης της απόδοσης καθώς και η πιθανή απώλεια μικρού ποσοστού της αρχικής επένδυσης σε περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησης. Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας του εκδότη του εγγυημένου κεφαλαίου που συνεπάγεται την απώλεια ολόκληρου του ποσού της αρχικής επένδυσης.

Επενδύσεις σε Επενδυτικά Προιόντα και Αξίες Διεθνών Αγορών

Οι πελάτες στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών έχουν πρόσβαση σε επενδυτικά προϊόντα διεθνών αγορών και οι εν λόγω συναλλαγές εκτελούνται μέσω συνεργαζόμενων εταιριών. Η εταιρία μπορεί να προβαίνει σε αγοραπωλησία τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων (National securities exchanges, OTC BB, Pink Sheets, Structure Products) στις Η.Π.Α. στην Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, Αυστρία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σερβία, Ιταλία, Νότια Αφρική και Κύπρο.

ΗΠΑ

H κεφαλαιαγορά των Ηνωμένων Πολιτειών απαρτίζεται από χιλιάδες εταιρίες για τις οποίες η πληροφόρηση και το επίπεδο κινδύνου διαφέρει σημαντικά αναλόγως με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται μια εταιρία. Μέσω της AXON, ο πελάτης έχει πρόσβαση σε σχεδόν όλα τα οργανωμένα χρηματιστήρια και αγορές OTC των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, η εταιρία έχει τη δυνατότητα παροχής όλων των πληροφοριών και των εκτιμήσεων αναλυτών που έχουν δημοσιευθεί στο επενδυτικό κοινό δια του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg.

Ειδικότερα, η εταιρεία παρέχει πρόσβαση στις εξής δύο κατηγορίες:

 • Οργανωμένα Χρηματιστήρια (National Securities Exchanges)

  Τα οργανωμένα χρηματιστήρια των ΗΠΑ έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την εποπτική αρχή της χώρας (SEC) και οι επιμέρους μετοχές υπόκεινται στον αυστηρό έλεγχό της. Τα οργανωμένα χρηματιστήρια είναι ταακόλουθα: American Stock Exchange, Boston Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Stock Exchange, International Securities Exchange, The Nasdaq Stock Market LLC, National, Stock Exchange, New York Stock Exchange, NYSE Arca, Inc., Philadelphia Stock Exchange.

 • OTC Markets (Over-the-Counter Markets)

  Τα κριτήρια ένταξης των μετοχών σε αυτή την κατηγορία είναι πιο ελαστικά από αυτά της προαναφερόμενης κατηγορίας. Οι μετοχές που διαπραγματεύονται στις αγορές αυτές εμπεριέχουν περισσότερο κίνδυνο, αλλά ίσως και περισσότερες ευκαιρίες για γρήγορα κέρδη (ή γρήγορες απώλειες). Δηλαδή, οι μετοχές έχουν, μεταξύ άλλων, λιγότερη εμπορευσιμότητα, μεγαλύτερες διακυμάνσεις τιμών, μειωμένη πληροφόρηση, λιγότερο έλεγχο, και κατώτερες τιμές από αυτών που διαπραγματεύονται σε οργανωμένα χρηματιστήρια . Oι διαμεσολαβητές στις αγορές αυτές διενεργούν πράξεις επί των μετοχών με τη μορφή του Eιδικού Διαπραγματευτή (market maker) λόγω της χαμηλής εμπορευσιμότητας. Οι δύο κύριες αγορές που εμπεριέχουν τέτοιες μετοχές γνωστές και ως “penny stocks” είναι οι OTC Bulletin Board (OTC BB) και Pink Sheets.

Ευρώπη & Λοιπές Διεθνείς Αγορές

Η ΑΧΟΝ παρέχει επίσης την δυνατότητα μέσω των συνεργατών της να πραγματοποιηθούν αγοραπωλησίες μετοχών που είναι εισηγμένες στα οργανωμένα χρηματιστήρια των κάτωθι χωρών:

Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, Αυστρία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σερβία, Ιταλία, Νότια Αφρική, Kύπρος.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Εταιρία ή οι συνδεδεμένες εταιρίες διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πελάτη βάσει του συνολικού τιμήματος, το οποίο αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και τα οποία συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, περιλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού και όλων των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής αυτής.

Σε περιπτώσεις που ο πελάτης διαβιβάζει εντολή στην Εταιρία παρέχοντας συγκεκριμένες οδηγίες για την εκτέλεσή της, η Εταιρία ακολουθεί πιστά τις εν λόγω οδηγίες και αυτομάτως θεωρεί ότι κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την εκτέλεση της εντολής αυτής.

Σημειώνεται ότι επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης δύναται να παρασχεθούν στον πελάτη κατόπιν σχετικού του αιτήματος.