Γενική Περιγραφή της Αγοράς – Στόχου για τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα

Γενική Περιγραφή της Αγοράς – Στόχου για τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα

Η Εταιρεία συλλέγει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του Πελάτη στις επενδύσεις, τη χρηματοοικονομική του κατάσταση (περιλαμβανομένης της δυνατότητάς του να υφίσταται ζημίες), την ανοχή του στον κίνδυνο, καθώς και τους επενδυτικούς στόχους και τις ανάγκες του, προκειμένου να εκτιμήσει την προσδιορισμένη αγορά –στόχο στην οποία αυτός εμπίπτει, με σκοπό να προσφέρει σε αυτόν τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που είναι συμβατά με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της οικείας αγοράς –στόχου τελικών πελατών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί οποτεδήποτε την εκτίμησή της σχετικά με τη συμβατότητα οποιουδήποτε Χρηματοπιστωτικού Μέσου με προσδιορισμένη αγορά –στόχο, ιδίως αν κρίνει ότι το Χρηματοπιστωτικό Μέσο δεν πληροί πλέον τις συνθήκες της προσδιορισμένης αγοράς -στόχου, όπως όταν αυτό καθίσταται μη ρευστοποιήσιμο ή πολύ ασταθές, λόγω των αλλαγών της αγοράς.

Για την εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσής της, τόσο αναφορικά με την ένταξη του Πελάτη σε συγκεκριμένη αγορά –στόχο, όσο και ως προς την εκτίμηση της συμβατότητας οποιουδήποτε Χρηματοπιστωτικού Μέσου με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους κάθε προσδιορισμένης αγοράς–στόχου, η Εταιρεία ενεργεί κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια, στο πλαίσιο των κοινά αποδεκτών κανόνων και της μεθοδολογίας, και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται είτε για την επιλογή ή/και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων ένταξης του Πελάτη σε προσδιορισμένη αγορά–στόχο, είτε για την εκτίμηση της συμβατότητας ή μη οποιουδήποτε Χρηματοπιστωτικού Μέσου με συγκεκριμένη προσδιορισμένη αγορά–στόχο.

Ο Πελάτης στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση στα επιθυμούμενα Χρηματοπιστωτικά Μέσα.

Κατ’εξαίρεση, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να συλλέξει πληροφορίες ώστε να αξιολογήσει το επενδυτικό προφίλ του πελάτη και να τον εντάξει σε προσδιορισμένη αγορά–στόχο, σύμφωνα με τα παραπάνω και, βάσει αυτής, να εκτιμήσει τη συμβατότητά του με συγκεκριμένο Χρηματοπιστωτικό Μέσο, η συναλλαγή πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία συνιστά στον πελάτη να ανατρέξει στα χαρακτηριστικά των Χρηματοπιστωτικών Μέσων και των αντίστοιχων, συμβατών με αυτά, προσδιορισμένων αγορών–στόχου. Η ως άνω διαδικασία σε καμία περίπτωση δε δύναται να εξασφαλίσει το οικονομικό αποτέλεσμα των συναλλαγών που ο πελάτης διενεργεί, ούτε αποτελεί παροχή εγγύησης εκ μέρους της Εταιρείας αναφορικά με την απόδοσή τους.

Ορισμοί

Επίπεδο Γνώσεως και Εμπειρίας επενδυτή

 1. Ως επενδυτής με βασική γνώση και εμπειρία ορίζεται ο επενδυτής με τα εξής χαρακτηριστικά:
  – Έχει βασική γνώση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων (ένας επενδυτής με βασική γνώση μπορεί να πάρει επενδυτική απόφαση βασιζόμενος στα κανονιστικώς ρυθμιζόμενα και εγκεκριμένα έγγραφα ή με την βοήθεια βασικών πληροφοριών που παρέχονται από τον διανομέα του χρηματοπιστωτικού μέσου)
  – Δεν έχει εμπειρία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών, ήτοι επενδύει για πρώτη φορά.
 2. Ως επενδυτής με μέση γνώση και εμπειρία ορίζεται ο επενδυτής με ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά:
  – Έχει μέση γνώση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων (ένας επενδυτής με μέση γνώση μπορεί να πάρει επενδυτική απόφαση βασιζόμενος στα κανονιστικώς ρυθμιζόμενα και εγκεκριμένα έγγραφα λαμβάνοντας υπ όψιν την γνώση και τις πληροφορίες των συγκεκριμένων κινδύνων που αναδεικνύονται μέσα από τα έγγραφα αυτά μόνο).
  – Έχει σχετική εμπειρία στο χρηματοοικονομικό κλάδο.
 3. Ως επενδυτής με καλή γνώση και εμπειρία ορίζεται ο επενδυτής με ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά:
  – Έχει καλή γνώση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων και των επενδυτικών συναλλαγών.
  – Έχει εμπειρία στο χρηματοοικονομικό κλάδο η οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να συνδυάζεται με εμπειρία που προκύπτει είτε από υπηρεσίες παροχής επενδυτικής συμβουλής ή εν λευκώ διαχειρίσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως

Ο Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator – δείκτης που αναφέρεται στα πληροφοριακά έγγραφα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων) μετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επένδυση στο χρηματοπιστωτικό μέσο. Ο δείκτης χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 1-7, με το 1 να εκφράζει τον χαμηλότερο κίνδυνο.
Ο χαμηλός κίνδυνος συνδέεται με χαμηλότερη μεταβλητότητα και συνήθως μικρότερες αποδόσεις αλλά σε καμία περίπτωση η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν ισοδυναμεί με μηδενικό κίνδυνο, ενώ όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου και η πιθανή απόδοση αυτού. Η κατηγορία κινδύνου που παρουσιάζεται δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Ο Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως στα ομόλογα μετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επένδυση σε αυτά. Ο δείκτης χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 2-7, με το 2 να εκφράζει τον χαμηλότερο κίνδυνο ομολόγων υψηλότερης πιστοληπτικής διαβαθμίσεως (ΑΑΑ).

Οι Γενικές Περιγραφές Αγοράς-Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων που προσδιορίζουν την Αγορά-Στόχο πελατών και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τα οποία είναι συμβατά με τις ανάγκες, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά των πελατών παρατίθενται ως ακολούθως:

Αγορά Στόχος:
– Ιδιώτης ή Επαγγελματίας πελάτης με τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: μηδαμινή έως βασική γνώση και εμπειρία σε τουλάχιστον ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο, καμία ανεκτή ζημία, συντηρητικό προφίλ και διατήρηση των κεφαλαίων του.
Κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου: Απλά Ομόλογα (π.χ. με πιστοληπτική διαβάθμιση έως ΑΑ) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χαμηλού Κινδύνου (π.χ. Διαχειρίσεως Διαθεσίμων) και γενικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου.

Αγορά Στόχος:
– Ιδιώτης ή Επαγγελματίας πελάτης με τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: μηδαμινή έως βασική γνώση και εμπειρία σε τουλάχιστον ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο, μικρή ανεκτή ζημία, συντηρητικό – ισορροπημένο προφίλ και επίτευξη εισοδήματος/υπεραξίας.
Κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου: Όλα τα παραπάνω καθώς και Μετοχές ETFs απλά εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά της Ελλάδας και του Εξωτερικού, Ομόλογα με πιστοληπτική διαβάθμιση έως και ΒΒΒ, Αμοιβαία Κεφάλαια με SRRI 1-3, απλά Εταιρικά Ομόλογα εισηγμένα σε Ρυθμιζόμενη Αγορά.

Αγορά Στόχος:
– Ιδιώτης ή Επαγγελματίας πελάτης με τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: μέση γνώση και εμπειρία σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, μέση ανεκτή ζημία, συντηρητικό– ισορροπημένο προφίλ και επίτευξη εισοδήματος/υπεραξίας.
Κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου: Όλα τα παραπάνω καθώς και σε Αμοιβαία Κεφάλαια με SRRI 4-7, Παράγωγα futures-long options-short options-covered, Σύνθετα ETF. Εταιρικά Ομόλογα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως σύνθετα, Warrants.

Αγορά Στόχος:
– Ιδιώτης ή Επαγγελματίας πελάτης με τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: καλή γνώση και εμπειρία Χρηματοπιστωτικά Μέσα, μεγάλη ανεκτή ζημία, και τουλάχιστον επιθετικό/κερδοσκοπικό προφίλ και επίτευξη εισοδήματος/υπεραξίας.
Κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου: Συναλλαγές σε όλα τα παραπάνω καθώς και σε Uncovered θέσεις σε παράγωγα. Ομόλογα ανεξάρτητα από την πιστοληπτική διαβάθμιση.

Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως (Futures)

Αγορά Στόχος:
– Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, με καλή γνώση και εμπειρία σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως, ο οποίος επιδιώκει στρατηγικές αυξήσεως του κεφαλαίου, εκμεταλλεύσεως της μοχλεύσεως που παρέχουν, αντισταθμίσεως κινδύνων ή εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage), ανεξαρτήτως επενδυτικού ορίζοντα. Ο πελάτης πρέπει να έχει υψηλή ανοχή στον κίνδυνο με δυνατότητα απορροφήσεως ζημιών που μπορεί να υπερβαίνουν το αρχικά καταβληθέν ως περιθώριο ασφάλισης ποσό (margin).

Δικαιώματα Προαιρέσεως (Options)

Αγορά Στόχος:
– Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, με καλή γνώση και εμπειρία σε Δικαιώματα Προαιρέσεως, ο οποίος επιδιώκει στρατηγικές αυξήσεως του κεφαλαίου, εκμεταλλεύσεως της μοχλεύσεως που παρέχουν, αντισταθμίσεως κινδύνων ή εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage), ανεξαρτήτως επενδυτικού ορίζοντα. Ο πελάτης δεν απαιτεί εγγύηση κεφαλαίου, έχει υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με δυνατότητα απορροφήσεως ζημιών που στην περίπτωση του αγοραστή μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού του καταβληθέντος αντιτίμου (premium), ενώ για τον πωλητή δικαιωμάτων προαιρέσεως η δυνητική ζημία μπορεί να είναι απεριόριστη.

Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιώματος προς κτήση κινητών αξιών (Warrants)

Αγορά Στόχος:
– Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, με καλή γνώση και εμπειρία σε διαπραγματεύσιους Τίτλους παραστατικών Δικαιωμάτων προς κτήση κινητών αξιών, ο οποίος επιδιώκει στρατηγικές αυξήσεως του κεφαλαίου, εκμεταλλεύσεως της μοχλεύσεως που παρέχουν, αντισταθμίσεως κινδύνων ή εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage), ανεξαρτήτως επενδυτικού ορίζοντα. Ο Πελάτης δεν απαιτεί εγγύηση κεφαλαίου, έχει υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με δυνατότητα απορροφήσεως ζημιών έως του συνολικού ποσού της επενδύσεως.

Συμβόλαια επί διαφορών (CFDs)

Αγορά Στόχος:
– Ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, με καλή γνώση και εμπειρία σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και Συμβόλαια επί Διαφορών, ο οποίος επιδιώκει στρατηγικές αυξήσεως του κεφαλαίου, εκμεταλλεύσεως της μοχλεύσεως που παρέχουν, αντισταθμίσεως κινδύνων ή εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage), ανεξαρτήτως επενδυτικού ορίζοντα. Ο Πελάτης δεν απαιτεί εγγύηση κεφαλαίου, έχει υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, με δυνατότητα απορροφήσεως ζημιών που δύναται να υπερβούν το αρχικό επενδεδυμένο κεφάλαιο.