Φορολογία επί χρηματοπιστωτικών μέσων

Φορολογία επί χρηματοπιστωτικών μέσων

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων χρηματοπιστωτικών μέσων, φορολογικού έτους 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κωδικοί 291-292
Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες όλων των νομικών μορφών,  μικτό ποσό πριν από την αφαίρεση του φόρου 15%.

Κωδικοί 295-296
Μερίσματα (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης.
Δηλώνεται, όπως παραπάνω, η διανομή κερδών από αλλοδαπές επιχειρήσεις.

Κωδικοί 667-668
Τόκοι (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης.
Δηλώνονται οι τόκοι που αποκτώνται από οποιαδήποτε αιτία,  πχ.τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, τόκοι δανεισμού, τόκοι που επιδικάστηκαν κλπ, μικτό ποσό πριν από την αφαίρεση του φόρου 15%.

Κωδικοί 669-670
Τόκοι (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης.
Δηλώνονται, όπως παραπάνω, οι τόκοι που αποκτώνται στο εξωτερικό

Κωδικοί 293-294
Φόρος που παρακρατήθηκε για μερίσματα ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί από την ημεδαπή εταιρία που πραγματοποίησε την διανομή κερδών

Κωδικοί 297-298
Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα. Δηλώνεται ο φόρος που έχει τυχόν παρακρατηθεί από ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά την εισαγωγή του μερίσματος στην Ελλάδα.

Κωδικοί 675-676
Φόρος που παρακρατήθηκε για τόκους ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί από τόκους που εισπράχθηκαν στην Ελλάδα.

Κωδικοί 677-678
Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα  για τόκους αλλοδαπής προέλευσης.
Δηλώνεται ο φόρος που έχει  παρακρατηθεί από ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά την εισαγωγή των τόκων στην Ελλάδα.

Κωδικοί 683-684
Φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή στα εισοδήματα (μερίσματα, τόκους και δικαιώματα) από αλλοδαπή που έχει δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα.
Δηλώνεται ο φόρος που παρακρατήθηκε στα πιο πάνω εισοδήματα, αν αυτά αποκτήθηκαν σε αλλοδαπές χώρες που έχουν δικαίωμα φορολόγησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κωδικοί 829-830
Κέρδος από τη μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής.
Συμπληρώνεται το κέρδος από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση.

Κωδικοί 865-866
Κέρδος από τη μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής.
Συμπληρώνεται το κέρδος από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή επιχείρηση.

Κωδικοί 867-868
Φόρος που παρακρατήθηκε στο κέρδος από μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής από χώρες που έχει δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα.
Συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε για μεταβίβαση τίτλων στο εξωτερικό, σε χώρα που είχε δικαίωμα φορολόγησης.

Κωδικοί 871-872
Ζημιά από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης, η οποία δύναται να μεταφερθεί για 5 έτη, προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδος από την ίδια αιτία
Συμπληρώνεται η ζημιά από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), η οποία δύναται να μεταφέρεται για πέντε (5) έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Κωδικοί 743-744
Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό που καταβάλατε (σε μετρητά) το έτος 2017 για αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς.

Κωδικοί 727-728
Συμπληρώνεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2017  για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων γενικά. (Margin account spotmarket)
ΠΙΝΑΚΑΣ  6: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Κωδικοί 659-660
Αναγράφονται από το φορολογούμενο τα παρακάτω εισοδήματα για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση:

  1. Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου
  2. Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%
  3. Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1/1/2009) Εισοδήματα αλλοδαπής που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή βάσει Σ.Α.Δ.Φ
  4. Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια
  5. Απαλλασσόμενα (ημεδαπά και εισαγόμενα αλλοδαπά) μερίσματα ναυτιλιακών εταιριών
  6. Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία με βάση το άρθρο 67 του Κ.Φ.Ε.
  7. Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, καθώς και εταιρικά ομόλογα εταιριών ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ.
  8. Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.
  9. Λοιπές περιπτώσεις

Κωδικοί 619-620
Αναγράφονται εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2017, απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και για τα οποία έχει σταλεί η ηλεκτρονική πληροφορία από τον καταβάλλοντα.

Κωδικοί 433-434  Αναγράφεται  ο φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα των κωδικών 659-660 (π.χ. τόκοι ΟΕΔ-ΕΓΕΔ).

Κωδικοί 613-614
Αναγράφεται  ο φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα των κωδικών 619-620.

Κωδικοί 781-782
Αναγράφονται τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από:
1.Διάθεση περιουσιακών στοιχείων Κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε (καταβλήθηκε)  για αγορά τίτλων του άρθρου 42, από 01/01/2014  και εισπράχθηκεμε πώληση αυτών. Στην περίπτωση που οι  ως άνω τίτλοι αγοράστηκαν έως 31/12/2013 το ως άνω επιστρεφόμενο κεφάλαιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίων.
2.Δάνεια που εισπράχθηκαν από το φορολογούμενο. (Margin account spot market κλπ). Όταν πρόκειται για κάλυψη διαφοράς για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να αποδεικνύεται ότι το δάνειο λήφθηκε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

* Επισήμανση
Επιστροφή καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων, κ.λπ. μπορεί να συμπληρωθεί μόνο όταν το έτος που χορηγήθηκαν τα ποσά, υπάγονταν σε τεκμήριο. Συγκεκριμένα, μπορεί να δηλωθεί επιστροφή εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου ή χρηματικού ποσού δανείου που επιστρέφεται από τον δανειολήπτη, μόνο εφόσον τα έτη που χορηγήθηκαν αυτά τα ποσά (ως καταβεβλημένο κεφάλαιο για αγορά επιχείρησης, σύσταση ή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, για αγορά χρεογράφων, για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε), αποτελούσαν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και είχαν δηλωθεί ορθά και συνεπώς είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε ποσό που καταβλήθηκε μειώνει τα ποσά αυτά και αναγράφεται μόνο η τυχόν διαφορά που προκύπτει. Στην περίπτωση πώλησης μετοχών εντός του εξεταζόμενου φορολογικού έτους, αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επιστροφή του επενδυμένου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αποκτήθηκαν από 1.1.2014 και μετά, ενώ το τυχόν κέρδος, το οποίο αποτελεί εισόδημα, αναγράφεται είτε στον υποπίνακα 4Ε (αν φορολογείται) είτε στον Πίνακα 6 (αν δεν φορολογείται) κατά περίπτωση.

Κωδικοί 429-430

«Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία – χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη», γράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτουν τεκμήρια. Υποχρεωτική αναγραφή γίνεται μόνο αν τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδημα, ενώ δεν υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αναγράφονται προαιρετικά. Τα ποσά που αναγράφονται πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση.

 

Παραδείγματα  αγοράς  χρεωγράφων  στα έτη  2014 – 2017 και πώλησης αυτών  στο έτος  2017

1) Αγορά 1.000 ευρώ και πώληση 1.200 ευρώ – Κέρδος  200 ευρώ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Για την αγορά 1.000 ευρώ στον κωδ.743,  

Για την πώληση 1.000 ευρώ στον κωδ.781 και

200 ευρώ στον κωδ.659

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Για την αγορά 1.000 ευρώ στον κωδ.743,

Για την πώληση 1.000 ευρώ στον κωδ.781 και

200 ευρώ στον κωδ.829

 

2) Αγορά  1.000 ευρώ και πώληση   900  ευρώ – Ζημία 100 ευρώ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Για την αγορά 1.000 ευρώ στον κωδ.743  και

για την πώληση 900 ευρώ στον κωδ.781

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Για την αγορά 1.000 ευρώ στον κωδ.743,

Για την πώληση 900 ευρώ στον κωδ.781 και

τη ζημία 100 ευρώ στον κωδ.871

 

Παραδείγματα  αγοράς χρεωγράφων  έως  και  το έτος  2013 και πώλησης αυτών στο έτος 2017.

1) Αγορά 1.000 ευρώ και πώληση 1.200 ευρώ – Κέρδος  200 ευρώ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Για την πώληση 200 ευρώ στον κωδ.659

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Για την πώληση 200 ευρώ στον κωδ.829

 

2) Αγορά 1.000 ευρώ και πώληση  900  ευρώ – Ζημία 100 ευρώ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Για την πώληση η ζημία δεν δηλώνεται

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Για την πώληση η ζημία 200 ευρώ στον κωδ.871