Μετοχές

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών υπάρχουν 3 κατηγορίες :

  • Μετοχές που ανήκουν στην κατηγορία Υψηλής Κεφαλαιοποίησης
  • Μετοχές που ανήκουν στην κατηγορία Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης
  • Μετοχές που ανήκουν στην κατηγορία Χαμηλής Κεφαλαιοποίησης

Η υψηλή κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας συνήθως συνάδει και με αύξηση στην εμπορευσιμότητα της μετοχής της. Αυτό βεβαίως δεν είναι απόλυτο διότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις μετοχών εταιριών μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης με μεγάλη εμπορευσιμότητα. Εκτός από την βασική κατηγοριοποίηση ανάλογα με την κεφαλαιοποίησή τους, οι μετοχές Εισηγμένων Εταιριών κατηγοριοποιούνται και ανά κλάδο δραστηριότητας.  Οι βασικοί δείκτες του ΧΑ είναι  ο δείκτης FTSE 20 που αντιπροσωπεύει τις εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο δείκτης FTSE 40 που αντιπροσωπεύει τις εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και ο δείκτης FTSE 80 που αντιπροσωπεύει τις εταιρίες χαμηλής κεφαλαιοποίησης.