Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) είναι ομάδες περιουσίας οι οποίες αποτελούνται από μετρητά και κινητές αξίες των οποίων τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Ο όρος «Κεφάλαιο»  χαρακτηρίζει το σύνολο του ποσού που συγκεντρώνεται από τους επενδυτές, ενώ ο όρος «αμοιβαίο» περιγράφει το γεγονός ότι όλοι οι συνεισφέροντες (μεριδιούχοι) στη δημιουργία της περιουσίας αυτής μοιράζονται τα κέρδη και τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθένα σε αυτό. Τα Α/Κ είναι στην ουσία εταιρίες που μοναδική τους δραστηριότητα είναι να επενδύουν τα χρήματά τους με τη μορφή διαφοροποιημένου (diversified) χαρτοφυλακίου.

Τα Α/Κ ενδέχεται να αποκομίσουν χρηματικό όφελος από αυτές τους τις επενδύσεις σε τίτλους με δύο τρόπους:

    • Οι τίτλοι μπορεί να αποδίδουν μερίσματα ή τόκους στα Α/Κ
    • Οι τιμές των τίτλων στην οργανωμένη αγορά αυξάνονται