Ομόλογα

Τα ομόλογα διαπραγματεύονται με τιμή βάσης (basisvalue) το εκατό (100) το οποίο αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία του ομολόγου (parvalue ή facevalue ή nominalvalue).

Κατά τη διάρκεια ζωής του το ομόλογο μπορεί να διαπραγματεύεται με τιμή πάνω από την ονομαστική του αξία (100) οπότε διαπραγματεύεται με ανατίμηση (premium), ή κάτω από το 100 οπότε το ομόλογο διαπραγματεύεται με έκπτωση (discount) . Η τιμή των ομολόγων επηρεάζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό από την πιστοληπτική διαβάθμισή τους.

Στην αξιολόγηση των εκδοτών ομολόγων υπεισέρχονται διεθνούς κύρους  Εξειδικευμένες Εταιρίες Αξιολόγησης – ΕΕΑ (CreditRatingAgencies – CRA) οι οποίες εκτιμούν τον πιστωτικό κίνδυνο των κυβερνήσεων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και γενικά των εκδοτών χρεογράφων σταθερού εισοδήματος.