Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Η ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ προσφέρει με επαγγελματισμό την υπηρεσία της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πελατών σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Το Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων παρέχει στους υπό Διαχείριση πελάτες, την καταλληλότερη επενδυτική στρατηγική μετά από μελέτη και κατανόηση των προσδοκιών τους και ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του κάθε πελάτη που εντάσσεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία.

Η Εταιρεία μας έχει δημιουργήσει τρία επενδυτικά προφίλ με διαφορετικούς στόχους κινδύνου-απόδοσης, ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη.

  • Συντηρητικό χαρτοφυλάκιο,  με στόχο τη διαφύλαξη του υπό επένδυση κεφαλαίου
  • Ουδέτερο χαρτοφυλάκιο, με στόχο την εκάστοτε προσδωκόμενη αποκόμιση υψηλότερων αποδόσεων
  • Επιθετικό χαρτοφυλάκιο, με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης εκμεταλλευόμενοι τις πάσης φύσεως επενδυτικές ευκαιρίες αναλαμβάνοντας υψηλότερο ποσοστό κινδύνου

Το Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα της Ελλάδας και του εξωτερικού στην τοποθέτηση των κεφαλαίων των πελατών υπό Διαχείριση με σκοπό να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ενεργούς διαχείρισης χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένες για κάθε επενδυτικό προφίλ και ανεξάρτητα από το μέγεθος του προς επένδυση κεφαλαίου.