Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ παρέχει στους πελάτες της, τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, κατά την έννοια του άρ.4 του ν. 3606 / 07 εκτός των παρ. 1 (γ) και 1 (στ) του ιδίου άρθρου, επί του συνόλου των χρηματοπιστωτικών μέσων του άρ. 5 του ν. 3606 / 07 και σύμφωνα με την υπ. άρ. απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  7/560/02.09.2010 απόφαση άδειας λειτουργίας όπως ισχύει.

Η οργάνωση και λειτουργία της ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακής  έχουν ως πρωταρχικό τους μέλημα την εξυπηρέτηση και προστασία των συμφερόντων των πελατών. Σημαντικό κεφάλαιο στην ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της που αποτελείται από έμπειρα, εξειδικευμένα και πιστοποιημένα απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στελέχη, τα οποία είναι πάντα στο πλευρό των επενδυτών για άμεση και έγκυρη λύση σε οποιαδήποτε επενδυτική ανάγκη. Με βασικά εργαλεία την ορθολογική και σύννομη διαχείριση πληροφοριών, την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την επιθετική ανάπτυξη των τομέων δραστηριοποίησης, η εταιρεία υλοποιεί την επίτευξη των στόχων της με τη λειτουργία των ακόλουθων τμημάτων και υπηρεσιών :

1.                 Τμήμα Λήψης & Διαβίβασης Εντολών

2.                 Τμήμα Εκτέλεσης Εντολών

3.                 Τμήμα Διεθνών Αγορών

4.                 Τμήμα Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών & Συμβουλών σε Επιχειρήσεις

5.                 Τμήμα Οικονομικών Αναλύσεων

6.                 Τμήμα Παραγώγων

7.                 Τμήμα Θεματοφυλακής

8.                 Τμήμα Παροχής Πιστώσεων

9.                 Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος

10.              Υπηρεσίες σχετικά με αναδοχές

Βρείτε εδώ την αναλυτική κατάσταση των πιστοποιημένων στελεχών της Εταιρίας μας.