Λήψη και διαβίβαση εντολών σε Μετοχές Διεθνών Αγορών

Η Εταιρεία στα πλαίσια της αγοροπωλησίας διεθνών μετοχών συνεργάζεται με διεθνείς εταιρίες για τη διαβίβαση εντολών σε ξένες αγορές. Το ύψος των προμηθειών που καταβάλλει η ΑΧΟΝ ΑΧΕ στους διαμεσολαβητές που εκτελούν τις συναλλαγές ποικίλει ανά προϊόν και τόπο διαπραγμάτευσης και αποτελούν ποσοστό επί της αξίας της κάθε συναλλαγής.

Σε αρκετές περιπτώσεις, υπάρχει ελάχιστη προμήθεια η οποία καθορίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ της ΑΧΟΝ ΑΧΕ και των διαμεσολαβητών που εκτελούν τις συναλλαγές. Επίσης, η εταιρία επιβαρύνεται με έξοδα εκκαθάρισης συναλλαγών και θεματοφυλακής.

Για τις παραπάνω συναλλαγές, μπορεί να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις για έξοδα χρηματιστηρίου και χρεώσεις τοπικών φορέων, για τις οποίες η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η εταιρία του παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τις χρεώσεις που καταβάλλονται.