Συνεργασία με Α.Ε.Ε.Δ

Η εταιρία μας συνεργάζεται με Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ). Στις περιπτώσεις που ο πελάτης συνεργάζεται με την ΑΧΟΝ ΑΧΕ μέσω ΑΕΕΔ χρεώνεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας και δεν επιβαρύνεται με επιπλέον έξοδα προμήθειας. Εντούτοις, η εταιρία μας καταβάλλει στην συνεργαζόμενη ΑΕΕΔ ποσοστό της προμηθείας που χρεώνεται ο πελάτης  για τις συναλλαγές που εκτελέστηκαν για λογαριασμό του. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται ρητά από διμερείς συμβάσεις της εταιρίας μας με κάθε μια από τις συνεργαζόμενες ΑΕΕΔ.

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η εταιρία του παρέχει ενημέρωση για την ως άνω αμοιβή που καταβάλλεται στην συνεργαζόμενη με αυτόν ΑΕΕΔ.