Έξοδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ε.Χ.Α.Ε.

Τα έξοδα αυτά καθορίζονται από το ΧΑ και την ΕΧΑΕ. Κάθε πελάτης του οποίου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο ΧΑ, χρεώνεται βάσει της πιο επίκαιρης απόφασης του ΧΑ και συνεπώς η εταιρία δεν φέρει καμία ανάμειξη στον καθορισμό των χρεώσεων αυτών.

Η Εταιρία δύναται να χρεώνει έξοδα δοιικητικής διαχείρισης στούς χρηματιστηριακούς λογαριασμούς σε ύψος που ανακοινώνεται δημόσια και γνωστοποιείται στον πελάτη κατά τον προσήκοντα τρόπο και χρόνο. Οι χρεώσεις αυτές αφορούν πάσης φύσεως κόστη δοιικητικής διαχείρισης χρηματιστηριακών λογαριασμών, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, είναι τα ταχυδρομικά έξοδα, τα έξοδα ενημέρωσης, επικοινωνίας, εγγραφών σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εισπράξεις μερισμάτων κ.λ.π. και δύνανται να λογιστικοποιούνται σε εξαμηνιαία βάση.

Λοιπές Χρεώσεις Εκκαθάρισης Και Διακανινισμού Συναλλαγών στο Χ.Α .

Κάθε πελάτης του οποίου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο ΧΑ, χρεώνεται βάσει της πιο επίκαιρης απόφασης του ΧΑ και συνεπώς η εταιρία δεν φέρει καμία ανάμειξη στον καθορισμό των χρεώσεων αυτών.

Φόροι

Ο φόρος επί της αξίας συναλλαγών πώλησης μετοχών που καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και καταβάλλεται σε αυτό μέσω της ΕΧΑΕ.