Εκτέλεση Εντολών σε Ελληνικές Μετοχές

Το συνολικό κόστος που επιβαρύνει τον πελάτη συμπεριλαμβάνει τα εξής:

Αξία του Χρηματοπιστωτικού Μέσου: η αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου τη χρονική στιγμή εκτέλεσης της συναλλαγής.

Προμήθεια της Εταιρίας: Η χρέωση του πελάτη υπολογίζεται με κλιμακούμενες προμήθειες επί της αξίας των συναλλαγών ως ακολούθως:

για συναλλαγές αξίας από € 0,1  έως € 3.934,70, η χρέωση ανέρχεται σε 1% επί της της αξίας τους.

για συναλλαγές αξίας από € 3.934,71 έως €13.738,80, η χρέωση ανέρχεται σε 0,76% επί της αξίας τους.

για συναλλαγές αξίας από € 13.738,81 και άνω, η χρέωση ανέρχεται σε 0,51% επί της αξίας τους.

Η ελάχιστη χρέωση πινακιδίου ανέρχεται σε € 6,00.

Για συναλλαγές INTRADAY (αγοραπωλησία ίσης ποσότητας του ίδιου τίτλου μέσα στην ίδια ημέρα) η χρέωση του πελάτη υπολογίζεται με κλιμακούμενες προμήθειες επί της αξίας των συναλλαγών ως ακολούθως:

για συναλλαγές αξίας από € 0,1  έως € 3.000,00, η χρέωση ανέρχεται σε 0,51% επί της της αξίας τους.

για συναλλαγές αξίας από € 3.001,00 έως €20.000,00, η χρέωση ανέρχεται σε 0,30% επί της αξίας τους.

για συναλλαγές αξίας από € 20.001,00 και άνω, η χρέωση ανέρχεται σε 0,26% επί της αξίας τους.

Η ελάχιστη χρέωση πινακιδίου ανέρχεται σε € 6.

Ωστόσο, ενδέχεται η ανωτέρω τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας να είναι διαπραγματεύσιμη κατόπιν αίτησεως του πελάτη. Η έγκριση/απόρριψη σχετικών αιτημάτων γίνεται βάσει κριτηρίων όπως η αξία και η συχνότητα συναλλαγών, η συνολική αξία χαρτοφυλακίου, η διάρκεια της πελατιακής σχέσης κτλ.