Τμήμα Ανάλυσης

Στην ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή, ο επενδυτής θα συναντήσει ένα άρτια στελεχωμένο Τμήμα Οικονομικών Αναλύσεων. Παράλληλα, η οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας περιλαμβάνει αυτόνομο «Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατών, Διαχείρισης Δικτύου, Εξωτερικής Ανάθεσης & Νέων Συνεργασιών», στα πλαίσια του οποίου παρακολουθούνται και εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς αγορές και οικονομίες, οι νέες συνεργασίες και οι νέες δραστηριότητες.

Στο Τμήμα Οικονομικών Αναλύσεων ακολουθούνται τα πλέον σύγχρονα, έγκυρα και αξιόπιστα μοντέλα ανάλυσης οικονομιών, αγορών, οικονομικών και εταιρικών γεγονότων. Αντικειμενικός κάθε φορά στόχος, τόσο των μακροοικονομικών όσο και των μικροοικονομικών προσεγγίσεων, είναι η αποκρυπτογράφηση και η αποκωδικοποίηση του εξεταζόμενου κάθε φορά αντικειμένου, προκειμένου αυτό να αξιολογηθεί με γνώμονα όλες τις -πραγματικές- του διαστάσεις και τελικώς να αξιοποιηθεί κατάλληλα, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξεύρεσης των βέλτιστων κατά περίπτωση επιλογών, αναφορικά με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και την επιδιωκόμενη απόδοση.

Η συνεργασία των επενδυτών, θα εξασφαλίσει την παροχή προς την εταιρεία όλων των απαιτούμενων πληροφοριών. Με συγκεκριμένες, σαφείς διαδικασίες τα στελέχη της εταιρείας συνεργάζονται με τους επενδυτές, προσεγγίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες τους και με αρωγό τη δυναμική παρουσία Τμημάτων όπως αυτό των Οικονομικών Αναλύσεων, επιζητούν τις καταλληλότερες ανά πελάτη επιλογές.

Η επισταμένη, συνεχής ενασχόληση με τις διεθνείς αγορές, η αναζήτηση και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και ο μονίμως ανοικτός δίαυλος σύστασης νέων συνεργασιών που η ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή υιοθετεί σε διαρκή, οργανωμένη βάση, έρχεται και συνδράμει την προσπάθεια αναζήτησης του βέλτιστου δυνατού για τον πελάτη εξασφαλίζοντας τον αποκλεισμό κάθε περιορισμού ( γεωγραφικού, επενδυτικού ή οποιουδήποτε άλλου ), σε αυτή την αναζήτηση.