Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν οι επενδυτές συμμετέχοντας στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου δεν μπορούν όπως είναι κατανοητό να προβλεφθούν ή να αντισταθμιστούν πλήρως και τούτο γιατί οι ιστορικές αποδόσεις δεν μπορούν να εγγυηθούν μελλοντικές αποδόσεις. Αναλύονται δε ως εξής:

Κίνδυνος Αγοράς: Είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από μεταβολές σε γενικούς παράγοντες της αγοράς όπως επιτόκια, τιμές μετοχών και δεικτών, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές εμπορευμάτων και δεικτών εμπορευμάτων, μεταβολές στη μεταβλητότητα. Οι επενδυτές παίρνοντας μια θέση στην αγορά διατρέχουν τον κίνδυνο οι τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων να μειωθούν με αποτέλεσμα να χάσουν μέρος ή και ολόκληρο το επενδυμένο κεφάλαιό τους.

Κίνδυνος επιτοκίων: Είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από την κίνηση των επιτοκίων και την επίδρασή τους στην παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματικών ροών μιας επένδυσης.

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από δυσμενείς μεταβολές στην ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος των επενδυτών και του νομίσματος στο οποίο γίνεται η αποτίμηση του συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού προϊόντος στο οποίο έχουν επενδύσει.

Κίνδυνος ρευστότητας: Είναι ο κίνδυνος αδυναμίας έγκαιρης ρευστοποίησης ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος και σε εύλογη πάντοτε τιμή. Ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισμένος για χρηματοοικονομικά προϊόντα που παρουσιάζουν ιστορικά μεγάλη εμπορευσιμότητα.

Κίνδυνος πληθωρισμού: Είναι ο κίνδυνος απώλειας της πραγματικής αξίας του κεφαλαίου λόγω μεγαλύτερης της αναμενόμενης αύξησης του πληθωρισμού.

Πιστωτικός κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκδότη ομολόγων ή/και μετοχών προς τους επενδυτές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην πτώχευση του εκδότη.

Κίνδυνος Πρόωρης Αποπληρωμής (Early Redemption Risk): Είναι ο κίνδυνος που εμπεριέχουν ορισμένοι τύποι ομολόγων οι οποίοι παρέχουν την δυνατότητα στον εκδότη να ανακαλέσει και να αποπληρώσει πρόωρα τα εν λόγω ομόλογα. Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από την μη συμφέρουσα για τον επενδυτή τιμή στην οποία τα ομόλογα ανακαλούνται και αποπληρώνονται.

Κίνδυνος Μόχλευσης: Είναι ο κίνδυνος που προέρχεται λόγω της έκθεσης των επενδυτών σε προϊόντα με ποσά που είναι πολλαπλάσια των αρχικά επενδυμένων κεφαλαίων. Ένας επενδυτής είτε με τη χρήση του λογαριασμού περιθωρίου (margin account) στην spot αγορά ή/και με την χρήση της αγοράς παραγώγων μπορεί να πάρει μια επενδυτική θέση η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το αρχικό του προς επένδυση κεφάλαιο. Συνέπεια αυτού του ιδιαίτερου χαρακτηριστικού είναι ότι ακόμη και μια μικρή μεταβολή (θετική ή αρνητική) στο υποκείμενο μέσο, αποφέρει πολλαπλάσια μεταβολή στα επενδυμένα κεφάλαια. Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως τα χαρτοφυλάκια που χρησιμοποιούν παράγωγα προϊόντα σαν μέσο κερδοσκοπίας και όχι σαν μέσο αντιστάθμισης κινδύνου. Προκύπτει δε όταν και εάν η αγορά κινηθεί σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που προσδοκά ο επενδυτής, με αποτέλεσμα ο επενδυτής διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει περισσότερα κεφάλαια από το αρχικό του επενδυμένο κεφάλαιο.

Συστηματικός κίνδυνος (Systematic Risk): Είναι ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος λόγω παραγόντων που απορρέουν από τη φύση της αγοράς. Αφορά τον κίνδυνο που πηγάζει από τη συσχέτιση της τιμής μιας μετοχής με την πορεία της αγοράς.

Ειδικός Κίνδυνος (Μη Συστηματικός Κίνδυνος) (Non Systematic Risk): Είναι ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος λόγω εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν κυρίως τον εκδότη του προϊόντος (οικονομικά αποτελέσματα, κλάδος δραστηριοποίησης). Ο κίνδυνος αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται στον κίνδυνο αγοράς.