Λήψη και Εκτέλεση Εντολών σε Ελληνικά Παράγωγα

Τα κόστη που καταβάλλει ο πελάτης κατά την εκτέλεση συναλλαγών επί παραγώγων αναλύονται ως εξής:

  • Προμήθειες επί των Συναλλαγών
      Προμήθειες 
     Χ.Α. /ΕΤ.ΕΚ.
Προμήθειες
 Τρ. Πειραιώς
Τρ.Πειραιώς
  R/T
Προμήθειες
ΑΧΟΝ
AXON
R/T
Index Futures    Έως  0,80 Έως  1,80 Έως  0,90 Έως  10,40 Έως  6,76
Index Options    Έως  0,70 Έως  1,60 Έως  0,90 Έως  10,40 Έως  6,76
Stock Futures    Έως  1,20 Έως  1,70 Έως  0,80  Έως  0,90%    Έως  0,55%

 

α) Στις R/T συναλλαγές, η προμήθεια που αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη είναι το ποσό που απαιτείται από την Εταιρεία ενώ, για την Τρ. Πειραιώς αφορά μόνο στο κλείσιμο θέσης.

β) Οι προμήθειες της Εταιρείας και της Τρ. Πειραιώς για όλα τα είδη των συμβολαίων που προχωρούν σε παράδοση, εξάσκηση, ανάθεση ανέρχονται σε τιμές που αφορούν το άνοιγμα / κλείσιμο θέσης όπως αυτές αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

  • Λοιπές Εργασίες

Για τροποποιήσεις / ακυρώσεις συναλλαγών καθώς και για μεταφορά θέσης επενδυτών, δεν απαιτούνται επιπλέον προμήθειες από την Εταιρεία παρά μόνο αυτές που απαιτεί η ΕΧΑΕ.

Οι αντίστοιχες προμήθειες της Τρ. Πειραιώς είναι οι ακόλουθες:

Εργασίες Προμήθειες ΧΑ/ΕΤ.ΕΚ.  Προμήθειες
 Τ. Πειραιώς
Λήξη ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE-20 1,60 1,80
Άσκηση Δικαιώματος στον δείκτη FTSE/ASE 20 0,80 1,60
Rectifications 2,50-75,00 0,00
Μεταφορά θέσης (για όλη τη θέση) 88,00 40,00

γ) Για τα ΣΜΕ σε stock lending η προμήθεια της Εταιρείας ανέρχεται σε 7% επί του εσόδου των τόκων που λαμβάνει ο επενδυτής στο τέλος κάθε μήνα. Η προμήθεια της Τρ. Πειραιώς ανέρχεται σε 2% επί του εσόδου των τόκων που λαμβάνει ο επενδυτής στο τέλος κάθε μήνα.

δ) Η προμήθεια υπέρ ΧΑ και ΕΤΕΚ για ΣΜΕ επί μετοχών επαναπροσδιορίζεται κάθε τρίμηνο από την Αγορά Παραγώγων του Χ.Α και την ΕΤΕΚ, αλλά και την Τρ. Πειραιώς με βάση το μέσο όρο των τιμών κλεισίματος της υποκείμενης μετοχής στο προηγούμενο τρίμηνο.

Stock Futures Προμήθειες 
Χ.Α/ ΕΤ.ΕΚ.
Τιμή μετοχής από 0  έως 0,49 € 0,05
Τιμή μετοχής από 0,50 έως 0,99 € 0,10
Τιμή μετοχής από 1 έως  1,99 € 0,15
Τιμή μετοχής από  2  έως 4,99 € 0,20
Τιμή μετοχής από  5  έως 9,99 € 0,30
Τιμή μετοχής από 10 έως 19,99 € 0,75
Τιμή μετοχής από 20 έως 39,99 € 1,20

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει ανάμειξη στον καθορισμό των εξόδων της ΕΧΑΕ και των συνεργαζόμενων τραπεζών εκκαθάρισης.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρχει μειωμένη τιμολόγηση ανάλογα με τους όρους συμφωνίας με κάθε πελάτη. Η διαφορετική τιμολόγηση καθορίζεται από παράγοντες όπως η αξία και η συχνότητα συναλλαγών.