Λήψη και Εκτέλεση Εντολών σε Ελληνικά Παράγωγα1

Λήψη και Εκτέλεση Εντολών σε Ελληνικά Παράγωγα
Τα κόστη που καταβάλλει ο πελάτης κατά την εκτέλεση συναλλαγών επί παραγώγων αναλύονται ως εξής:
• Προμήθειες επί των Συναλλαγών
Προμήθειες
Χ.Α. /ΕΤ.ΕΚ. Άνοιγμα/Κλείσιμο Προμήθειες Εκκαθάρισης
Τρ. Πειραιώς Άνοιγμα/Κλείσιμο Προμήθειες Εκκαθάρισης
Τρ. Eurobank Άνοιγμα/Κλείσιμο Προμήθειες Execution
ΑΧΟΝ Άνοιγμα/Κλείσιμο Προμήθειες Execution AXON
Intraday/Rollover Προμήθειες Εκκαθάρισης
AXON * Άνοιγμα/Κλείσιμο
Index Futures Έως 0,80 € Έως 1,20 € Έως 0,90 € Έως 20,00 € Έως 10,00 € Έως 0,30 €
Index Options Έως 0,70 € Έως 1,10 € Έως 0,90 € Έως 20,00 € Έως 10,00 € Έως 0,30 €
Stock Futures Έως 1,20 € Έως 0,15 % Έως 0,06 % Έως 1,00 % Έως 0,60 % Έως 0,06 %
Stock Options Έως 0,50 € Έως 1,50 € Έως 0,90 € Έως 20,00 € Έως 10,00 € Έως 0,30 €
α) Οι προμήθειες Execution της Εταιρείας και οι προμήθειες Εκκαθάρισης των Τρ.Πειραιώς, Τρ. Eurobank και ΑΧΟΝ * για όλα τα είδη των συμβολαίων που προχωρούν σε παράδοση, εξάσκηση, ανάθεση ανέρχονται σε τιμές που αφορούν το άνοιγμα / κλείσιμο θέσης όπως αυτές αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
* Η χρέωση αφορά τους πελάτες που εκκαθαρίζονται στην Τρ. Eurobank
β) Η ελάχιστη προμήθεια Execution της εταιρείας μας είναι 6 €
γ) Για τροποποιήσεις / ακυρώσεις συναλλαγών καθώς και για μεταφορά θέσης επενδυτών, δεν απαιτούνται επιπλέον προμήθειες από την Εταιρεία παρά μόνο αυτές που απαιτεί η ΕΧΑΕ.
Οι προμήθειες ΧΑ/ΕΤ.ΕΚ και των εκκαθαριστών Τρ. Πειραιώς, Τρ. Eurobank και ΑΧΟΝ ** είναι οι ακόλουθες:
Εργασίες Προμήθειες ΧΑ/ΕΤ.ΕΚ. Προμήθειες Εκκαθάρισης
Τρ. Πειραιώς Προμήθειες Εκκαθάρισης Τρ. Eurobank Προμήθειες Εκκαθάρισης ΑΧΟΝ **
Λήξη ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE-25 1,60 € 1,20 € 0,90 € 0,30 €
Άσκηση Δικαιώματος στοδείκτη FTSE/ASE 25 0,80 € 1,10 € 0,90 € 0,30 €
Rectifications 2,50 € – 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Μεταφορά θέσης (για όλη τη θέση) 88,00 € 40,00 € N/A 0,00 €
** Η χρέωση αφορά τους πελάτες που εκκαθαρίζονται στην Τρ. Eurobank
δ) Για τα ΣΜΕ σε stock lending η προμήθεια της Εταιρείας ανέρχεται σε 7% επί του εσόδου των τόκων που λαμβάνει ο επενδυτής στο τέλος κάθε μήνα. Η προμήθεια της Τρ. Πειραιώς ανέρχεται σε 2% επί του εσόδου των τόκων που λαμβάνει ο επενδυτής στο τέλος κάθε μήνα. Η προμήθεια της Τρ. Eurobank ανέρχεται σε 0,10% επί του αριθμού των συμβολαίων Stock Borrowing επί το μέγεθός τους επί την τιμή των συμβολαίων.
ε) Η προμήθεια υπέρ ΧΑ και ΕΤΕΚ για ΣΜΕ επί μετοχών επαναπροσδιορίζεται κάθε μήνα από την Αγορά Παραγώγων του Χ.Α και την ΕΤΕΚ και τον Μάιο του 2021 διαμορφώνονταν ως ακολούθως:
Stock Futures Προμήθειες
Χ.Α/ ΕΤ.ΕΚ.
Τιμή μετοχής από 0 έως 0,49 € 0,05
Τιμή μετοχής από 0,50 έως 0,99 € 0,10
Τιμή μετοχής από 1 έως 1,99 € 0,15
Τιμή μετοχής από 2 έως 4,99 € 0,20
Τιμή μετοχής από 5 έως 9,99 € 0,30
Τιμή μετοχής από 10 έως 19,99 € 0,75
Τιμή μετοχής από 20 έως 39,99 € 1,20
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει ανάμειξη στον καθορισμό των εξόδων της ΕΧΑΕ και των συνεργαζόμενων τραπεζών εκκαθάρισης.
Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρχει μειωμένη τιμολόγηση ανάλογα με τους όρους συμφωνίας με κάθε πελάτη. Η διαφορετική τιμολόγηση καθορίζεται από παράγοντες όπως η αξία και η συχνότητα συναλλαγών.